Стипендии

Bedes School & Bedes Summer School

Училището отпуска стипендии ученици, показали отлични резултати в определена област. Стипендията за основното училище се отпуска за целия период на обучение, но се ревизира ежегодно и може да бъде спряна, ако ученикът не оправдае очакванията. Тя не се прехвърля автоматично при преминаване в гимназията. Желаещите да получат стипендия в гимназията полагат изпити. 

Roedean School

Приемът в Roedean е изключително прецизен и желаещите трябва да покрият високите критерии за кандидатстване. Училището отпуска стипендии на ученици с отлични академични постижения. Препоръчително е ранното кандидатстване, тъй като училището е селективно и

конкурентно. Стипендиите са в размер на 10% от таксата за обучение. Също така се отпускат стипендии за изявени таланти по музика, изкуство, театър и спорт. Учениците полагат изпити и интервю с ръководителя на съответния департамент.

Wrekin College

Колежът отпуска стипендии за ученици 11+,13+и 16 години. Броят и размера се определя конкретно за всяка учебна година и е по преценка на директора. Обикновено стипендиите достигат до 25% от таксата и се отпускат за целия период на обучение, като учениците ежегодно се проверяват дали отговарят на изискванията. Те се задължават да участват активно в различни училищни дейности. Кандидатите за академични стипендии трябва стриктно да отговарят на съответната възраст. Изпитите за стипендии по музика и изкуство се провеждат през ноември предходната година. Музикалната стипендия също така покрива определен брой уроци по различни инструменти или пеене. От кандидатите за спортни стипендии се очаква да имат важен принос в спортния живот на Wrekin College по избраната от тях дисциплина. Обикновено те трябва да покажат постижения от състезания на регионално или национално ниво. Всички кандидатите трябва да отговарят на общите академични изисквания.

За всестранно развити ученици с отлични академични резултати и постижения в друга област се присъжда специална стипендия Pendle, за която се полагат изпити.

Wells Cathedral School

В Уелс всяка година се раздават няколко стипендии за различни таланти. Стипендии в размер на до 10% от таксата за обучение се дават за заслуги. Има възможност за отпускане на допълнителни средства според финансовите възможности на семейството. Повечето музикални стипендии са изцяло според нуждите на ученика и могат да бъдат до 100% от таксата за обучение.

Astrum Education

Duff Miller College предлага ограничен брой стипендии. Поради голямата конкуренция се прави прецизна селекция на кандидатите чрез полагане на изпити, които се провеждат през учебната година, в събота сутрин. Те включват три теста по природни науки, математика и англ. литература, всеки по 40 мин, като учениците сами избират комбинацията от предмети. Предлагат се няколко стипендии по актьорско майсторство, чието прослушване е през есенния срок.

Schule Schloss Salem

Благодарение на доброволния фонд за събиране на финансови средства всяка година се отпускат стипендии за отличен успех и личен принос в училищния живот, които не зависят от доходите на родителите. Основният размер е 6 000 Евро на година или 500 Евро на месец. На учениците 8 - 11 клас допълнително се отпускат музикални стипендии, съвместно с университета по музика Тросинген.

Ryde School

Училището предлага академични, спортни и общи стипендии на кандидати с високи постижения, които се справят успешно на изпитите и интервюто. Броят и размерът им е по преценка на директора. За академични стипендии могат да кандидатстват ученици на 11+, 13+ и 16 +год. Изпитите са през ноември. Проверяват се знанията по английски, математика и Non-Verbal Reasoning Test. Кандидатите за Шеста форма се явяват по избраните предмети, с които ще продължат обучението си. Кандидатите за общи стипендии трябва да демонстрират освен добри академични способности и изключителни постижения по музика, театър или изкуство и дизайн, както и да притежават лидерски качества. Кандидатите за спортни стипендии трябва да покажат потенциал и постижения поне в два вида спорт, единият от които трябва да бъде основен отборен спорт в Ryde School. Те могат да бъдат поканени за допълнително интервю с директора и ръководителите на департаментите по английски и математика. Срокът за кандидатстване за стипендии е до края на октомври.

International Schools Partnership

Предлагат се ограничен брой стипендии за академични постижения и изявени таланти. Информация за изискванията и условията за кандидатстване се получава в офисите на Интеграл.

Amadeus International School Vienna and NOBEL International School Algarve

Amadeus International School Vienna- Всяка година училището предлага известен брой стипендии на изключително надарени и талантливи ученици, лауреати от различни фестивали.

Sidcot School

Всяка година училището отпуска определен брой частични стипендии за отлични академични резултати, изявени таланти или принос в училищния живот. Информация за тях се получава при

кандидатстването.

Earlscliffe

Има ограничен брой стипендии. За повече информация, моля свържете се с ИНТЕГРАЛ.

Kingswood Bath School

Училището отпуска академични стипендии и по изкуствата и спорта до 25 % от основната такса. Чуждестранните ученици могат да кандидатстват за специализираната стипендия на името на основателя на училището Джон Уесли.

 Abbey DLD Group

Колежите от групата предлагат стипендии на всички ученици от България, които представят официален резултат от положен изпит за владеене на английски: IELTS сертификат с минимален общ резултат 6,5 т. и  минимум 6,0 т. на всяка секция; FCE оценка A-B, CAE A-C или CPE A-C и издържат входящия тест за стипендия с  резултат над 70%. Изисква се кандидатите да потвърдят предложеното място в  2-седмичен срок от получаване на офертата (важи само за ученици, кандидатстващи за GCSE).