Стипендии

Wrekin College

Колежът отпуска стипендии за ученици 11+,13+и 16 години. Броят и размера се определя конкретно за всяка учебна година и е по преценка на директора. Обикновено стипендиите достигат до 25% от таксата и се отпускат за целия период на обучение, като учениците ежегодно се проверяват дали отговарят на изискванията. Те се задължават да участват активно в различни училищни дейности. Кандидатите за академични стипендии трябва стриктно да отговарят на съответната възраст. Изпитите за стипендии по музика и изкуство се провеждат през ноември предходната година. Музикалната стипендия също така покрива определен брой уроци по различни инструменти или пеене. От кандидатите за спортни стипендии се очаква да имат важен принос в спортния живот на Wrekin College по избраната от тях дисциплина. Обикновено те трябва да покажат постижения от състезания на регионално или национално ниво. Всички кандидатите трябва да отговарят на общите академични изисквания.

За всестранно развити ученици с отлични академични резултати и постижения в друга област се присъжда специална стипендия Pendle, за която се полагат изпити.

 

Abbey DLD Group

Колежите от групата предлагат стипендии на всички ученици от България, които представят официален резултат от положен изпит за владеене на английски: IELTS сертификат с минимален общ резултат 6,5 т. и  минимум 6,0 т. на всяка секция; FCE оценка A-B, CAE A-C или CPE A-C и издържат входящия тест за стипендия с  резултат над 70%. Изисква се кандидатите да потвърдят предложеното място в  2-седмичен срок от получаване на офертата (важи само за ученици, кандидатстващи за GCSE).

 

Cambridge International School 

Предлагат се ограничен брой стипендии за академични постижения и изявени таланти. Информация за изискванията и условията за кандидатстване се получава в офисите на Интеграл.

 

Astrum Education

Duff Miller College предлага ограничен брой стипендии. Поради голямата конкуренция се прави прецизна селекция на кандидатите чрез полагане на изпити, които се провеждат през учебната година, в събота сутрин. Те включват три теста по природни науки, математика и англ. литература, всеки по 40 мин, като учениците сами избират комбинацията от предмети. Предлагат се няколко стипендии по актьорско майсторство, чието прослушване е през есенния срок.

 

Amadeus International School Vienna

Amadeus International School Vienna- Всяка година училището предлага известен брой стипендии на изключително надарени и талантливи ученици, лауреати от различни фестивали.

 

Battle Abbey School

Предлагат се стипендии за академични постижения, изкуство, спорт, музика, театър и компютри. Обикновено размерът на отпуснатите стипендии достига до 20% от таксата за обучение. Решението се взема на база оценяване на академичните постижения на кандидата, препоръки от преподаватели, демонстриране на възможностите и интервю с директора.

 

Lime House School

Стипендии се присъждат за изключителни академични, спортни и музикални способности. Всеки случай се разглежда индивидуално и размерът на стипендията се отпуска по преценка на ръководството.

 

Chase Grammar School

До 50% в зависимост от постигнатите академични резултати.

 

Epsom College

Колежът предлага стипендии за изязвени ученици с разнообразни интереси и постижения в различни области, за отлични академични постижения, изкуство, дизайн и технологии, театър, музика или спорт. Кандидатите полагат изпити, правят когнитивни тестове и интервюта, представят портфолио или се явяват на прослушване. Размерът на стипендиите варира от 750 до 6 000 бр. лири.

 

Lancing College

Училището отпуска ограничен брой академични, музикални и спортни стипендии за постигнати отлични резултати в определена област. Информация за стипендиите ще получите в офиса на Интеграл.

 

Queen Ethelburga’s College

Благотворителната фондация на фамилията Мартин всяка година отделя около 3 мил. Бр. лири за стипендии. Директорът на колежа прави предложение кои ученици, които могат да кандидатстват, но окончателното решение се взима от управителния съвет на фондацията.

Oakham School

Предлагат се стипендии за отлични академични, творчески и за спортни постижения. Броят на пълнитестипендии е ограничен, а частичните варират от 10 до 20% от таксата. Отпускат се на конкурсен принцип. Музикалните стипендии включват и допълнително безплатно обучение по избрания инструмент.

 Caterham School

Училището отпуска стипендии за отлични академични постижения и изявени артистични, музикални или спортни заложби. Размерът на академичната стипендия е до 50% от таксата, а на останалите –до 25%. Кандидатите трябва да имат отличен успех по английски език, математика и природни науки и да се представят успешно на приемните изпити и интервюто. Желаещите да получат творческа или спортна стипендия трябва да представят препоръка от съответния преподавател, портфолио, грамоти или награди от конкурси и състезания. От тях се очаква да се включат активно в клубовете по извънкласни дейности.

Kingswood School

Училището отпуска академични стипендии и по изкуствата и спорта до 25 % от основната такса. Чуждестранните ученици могат да кандидатстват за специализираната стипендия на името на основателя на училището Джон Уесли.

Gresham’s School

Всяка година се отпускат ограничен брой стипендии за високи академични резултати, за доказани спортни, музикални, театрални и художествени постижения. В края на учебната година се раздават награди и помощи на изявените ученици. Кандидатите полагат писмени изпити, интервюта или практически изпити. Стипендии се отпускат за година 7, 9 и 12