Стипендии

Cardiff Sixth Form College

Колежът отпуска стипендии до 100 % от таксата за обучение на базата на отличен успех, добро ниво по английски и успешно представяне на интервюто. Те трябва да демонстрират активност в учебния процес, ангажираност в цялостния живот на колежа и да покажат портфолио с грамоти и награди от участия в различни дейности.

 

d'Overbroeck's и Oxford Tutorial College  

Дават се за високи академични постижения, необходимо е учениците да изявяват желание да участват активно в училищния живот. Държи се допълнителен писмен изпит.

 

Abbey DLD Group of Colleges

На ученици с високо ниво по английски и отличен успех се отпускат стипендии, които са част от таксата за обучение и чийто размер се определя индивидуално по решение на ръководството.

Критерии за отпускане на стипендии през първата година:

1. Да имат много добро ниво по английски, съответстващо на резултат IELTS 6,5 т. Или еквивалент. Тестът може да се направи в офисите на Интеграл.

2. Средният успех по предметите, които ще се изучават в A-levels от последните две години трябва да е минимум отличен 5,5.

3. Полагат се писмени изпити по матемаика и есе по зададена тема.

4. Провежда се индивидуално интервю за оценяване на разговорните умения на кандидатите. Интервюто може да бъде проведено по тел. или Skype.

Еднократно плащане на цялата годишна такса в началото на учебната година, като се приспадне размера на стипендията.

Критерии за отпускане на стипендии през втората година

1. Кандидатите трябва да покажат високо ниво по английски, съответстващо на общ резултат IELTS 7,0.

2. Минимален резултат на писмената компонента от изпита 7.0.

3. Удовлетворително академично представяна, чиито критерии са определени от директора на колежа.

4. Редовно посещение на учебните занятия /над 90%/.

Еднократно плащане на цялата годишна такса в началото на учебната година, като се приспадне размера на стипендията.

 

Sidcot School

Всяка година училището отпуска определен брой частични стипендии за отлични академични резултати, изявени таланти или принос в училищния живот. Информация за тях се получава при кандидатстването.

 

Ryde School

Училището предлага академични, спортни и общи стипендии на кандидати с високи постижения, които се справят успешно на изпитите и интервюто. Броят и размерът им е по преценка на директора. За академични стипендии могат да кандидатстват ученици на 11+, 13+ и 16 +год. Изпитите са през ноември.